ഐഡിയ ഹണ്ട് : ആശയങ്ങൾ കേരളത്തിന്

കേരളത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ഒരു മികച്ച ആശയം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ, സംസ്ഥാന ആസുത്രണ ബോർഡ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന “ഐഡിയ ഹണ്ടിൽ” പങ്കെടുത്ത് ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകൂ. ഇതിനായി സർക്കാർ ഒരു ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ജന പങ്കാളിത്തമുള്ളതാക്കുന്നു. “പ്ലാൻസ്പേസ്’ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. https://www.planspace.kerala.gov.in/IdeaHunt/ Put your smart ideas to work for Kerala! “Idea Hunt”, a Government of Kerala…

Read More

ഐഡിയ ഹണ്ട് : കേരള സർക്കാർ

കേരളത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ഒരു മികച്ച ആശയം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ, സംസ്ഥാന ആസുത്രണ ബോർഡ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന “ഐഡിയ ഹണ്ടിൽ” പങ്കെടുത്ത് ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകൂ. ഇതിനായി സർക്കാർ ഒരു ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ജന പങ്കാളിത്തമുള്ളതാക്കുന്നു. “പ്ലാൻസ്പേസ്’ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. https://www.planspace.kerala.gov.in/IdeaHunt/ Put your smart ideas to work for Kerala! “Idea Hunt”, a Government of Kerala…

Read More