സംരംഭം പടുത്തുയര്‍ത്താൻ വനിതകൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ധനസഹായം

വനിതകൾക്കും പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വര്‍ഗക്കാര്‍ക്കും ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻസര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റാൻഡപ് ഇന്ത്യ പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ മുൽ ഒരു കോടി രൂപ വരെയാണ് സഹായം നൽകുന്നത്.. ഈ പദ്ധതി 2025 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വനിതകൾക്ക് വിവിധ ബാങ്കുകൾക്ക് കീഴിൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ് ഇന്ത്യ ലോണിനായി അപേക്ഷിക്കാം.

നിര്‍മാണ, സേവന മേഖലയിലോ, വ്യാപാര രംഗത്തോ പുതിയതായി തുടങ്ങുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്കാണ് ലോൺ ലഭിയ്ക്കുക. ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിലോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലോ ലോൺ എടുക്കുന്നയാൾക്ക് കുടിശ്ശികകൾ ഉണ്ടാകരുത്. ഗ്രീൻഫീൽഡ് സംരംഭങ്ങൾക്കാണ് ലോൺ ലഭിക്കുക.കാര്‍ഷികാധിഷ്ഠിത സംരംഭങ്ങൾക്കും പിന്തുണ ലഭിക്കും. വ്യക്തിഗത സംരംഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 51 ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തം ലോൺ എടുക്കുന്ന വനിതയുടെ പേരിലോ, പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട സംരംഭകരുടെ പേരിലോ ആയിരിക്കണം.

പ്രോജക്ടിൻെറ മൊത്തം ചെലവിൻെറ 85 ശതമാനമാണ് ലോൺ ആയി ലഭിക്കുക. 15 ശതമാനം സംരംഭകര്‍ സ്വയം കണ്ടെത്തണം. മറ്റേതെങ്കിലും ധനസഹായ പദ്ധതികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ബാക്കിയുള്ള 15 ശതമാനം തുക കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ സഹായം ലഭിക്കില്ല. പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ എടുക്കുന്ന വായ്പകൾക്ക് മോറട്ടോറിയം ലഭിക്കും. വായ്പാ പലിശ നിരക്ക് ബാങ്കുകൾ്ക്ക് അനുശൃതമായി ആയിരിക്കും. 18 മാസം വരെയാണ് പരമാവധി മോറട്ടോറിയം ലഭിക്കുക. ഏഴു വര്‍ഷം വരെയാണ് തിരിച്ചടവ് കാലാവധി. 10 ലക്ഷം വരെയുള്ള തുക ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി ലഭിക്കും.