യംഗ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം 2021 സംസ്ഥാന തല ഉത്ഘാടനം ഡിസംബർ 2 ന്.

യംഗ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം 2021 സംസ്ഥാന തല ഉത്ഘാടനം ഡിസംബർ 2 ന് . മലപ്പുറം ജില്ലാതല ആശയ രൂപീകരണം : തിരൂർ എസ് എസ് എം പോളിടെക്നിക്കിൽ കേരള സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച തന്ത്രപരമായ ഒരു തിങ്ക്-ടാങ്കും ഉപദേശക സമിതിയുമാണ് കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ (കെ-ഡിസ്ക്). കേരള സർക്കാരിന്റെ ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ 2018 മാർച്ച് 24നു പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച കെ-ഡിസ്‌ക്, 2021 മെയ് 4നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട…

Read More

തിരൂർ പോളിയിൽ ടെക്നോളജി ബിസിനസ് വികസന കേന്ദ്രം

തിരൂർ സീതി സാഹിബ്മെമ്മോറിയൽ പോളിടെക്നിക്ക്കോളേജിൽ നവംബർ 1 ന് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ യാഥാർഥ്യമായി. വിദ്യാർത്ഥികളിലെ നൂതന സംരംഭകത്വ ആശയങ്ങളെ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് (KSUM) കീഴിൽ ഇന്നവേഷൻ & എൻറർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ് സെൻറർ (IEDC) നവംബർ 2015 മുതൽ പോളിടെക്നിക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക, ടെക്നോളജി ബേയ്സ്ഡ് സംരംഭകർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുക, എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എൻറർപ്രണർ പാർക്ക്, കോ-വർക്കിങ്ങ് സ്പേയ്സ്, എന്നീ ആശയങ്ങൾ…

Read More