യംഗ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം 2021: മലപ്പുറം ജില്ലാ തല ആശയ രൂപീകരണ സെമിനാർ 2021 ഡിസംബർ 2 ന് ഉച്ചക്ക് 2.30 മണിക്ക്.

“സുസ്ഥിരതയിലും തുല്യതയിലും ഊന്നിയുള്ള കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വിദ്യാർഥികളുടെ 30000 ആശയങ്ങൾ” എന്ന ലക്‌ഷ്യം മുൻ നിർത്തി നടപ്പാക്കുന്ന YIP 2021 ന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉത്‌ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഡിസംബർ 02, 2021 വൈകുന്നേരം 03:30 നു നിർവഹിക്കുന്നതാണ്.

പ്രസ്തുത ചടങ്ങിൽ ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസഗവേഷണ സഥാപന മേധാവികൾ, YIP പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫെസിലിറ്റേറ്റർമാർ, സ്റ്റുഡൻസ് അംബാസിഡർമാർ കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസസ്‌ഥാപനങ്ങളിലെ 13 വയസിനും 35 വയസിനും മധ്യേ പ്രായമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

സംസ്ഥാന തല ഉൽഘാടനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കോൺഫെറൻസ് ലിങ്ക് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.

https://bit.ly/yip-inauguration

യംഗ് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം 2021 ഉത്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി മലപ്പുറം ജില്ലാ തല ആശയ രൂപീകരണ സെമിനാർ നടക്കുന്നു.

2021 ഡിസംബർ 2 ന് ഉച്ചക്ക് 2.30 മണിക്ക്

വേദി: എസ് എസ് എം പോളിടെക്നിക്ക് തിരൂർ

വിഷയം: എംഎസ്എംഇ – പാരമ്പര്യ വ്യവസായങ്ങൾ

അവതരണം:

അജിത്ത് മത്തായി (Founding Partner) mByom Consulting & Management Services, Chennai

ജി. എസ്. പ്രകാശ് (IEDS Joint Director & HOO MSME-Dl Thrissur) Ministry of MSME Govt of India

Zoom Meeting Link: https://bit.ly/yip-2021-malappuram